شرایط عضویت:

۱-تابعیت ایرانی-جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ تکمیل فرم درخواست عضویت و تکمیل فرم سنجش علاقه و آگاهی وتایید افراد متقاضی توسط هیئت مدیره.
۴-اعتقاد و التزان به اهداف تشکل و شرکت در فعالیتها
۵-پرداخت حق عضویت ( مبلغ آن از سوی هیئت مدیره و مجمع عمومی مشخص میشود

 

انواع عضویت:

۱-عضویت موقت
۲-عضویت دائم
۳-عضویت افتخاری