روستای مشهد ذلف آباد

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان این روستا در۵ کیلو متری شمال غربی فرمهین و ۵۵ کیلو متری اراک قرار دارد. ارتفاع از سطح دریا ۱۷۸۵متر می باشد این روستا به همراه شاه اباد فرمهین برز آباد مجد آباد نو و کهنه و نجف آباد از روستا های هفتگانه می باشند که شورشیان زمان […]