حضور مدیرعامل انجمن در نمایشگاه بین المللی توانمندیهای عشایری وروستایی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان مدیرعامل انجمن تلاشگران امروز باحضور در نمایشگاه بین المللی از غرفه های توانمندیهای عشایری وروستایی کشور بازدید کرد واز غرفه شرکت دانش بنیان فیدل کورش فراهان بازدید وضمن خداقوت به مسئولین شرکت در جریان روند کارهای شرکت قرار گرفت وپس از آن در غرفه شهرستان فراهان باتفاق آقایان […]