روستای کسرآصف (کسراصف)

به گزارش روابط عمومی انجمن تلاشگران فراهان   روستای کسراسف روستای که درفاصله کوتاهی با روستا های فردقان گورچان و چوگان قرار دارد در تاریخ قم نیز از این روستا نام برده شده است ولی اشتبا هی آنرا کسر آصف می نویسند ودر عین حال آنرا به غلط آصف کوتاه قدو یا کمی و پایینی […]