نبض آب در قنات های روستایی فراهان جریان گرفت.

در پی بارش های مستمر و متوالی برف و باران های بهاری ، قنات ها و رودخانه های فراهان جانی دوباره گرفته است.