رزمایش کمک مومنانه

🇮🇷در راستای رزمایش #کمک_مومنانه 🌱 ۳۰ بسته حمایتی به همت انجمن تلاشگران  فراهان به ارزش تقریبی هر بسته ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان بین نیازمندان روستاهای برزاباد خلت آباد؛علی آباد،شتریه،مخلص  آباد،شهر فرمهین و اراک توزیع گردید. #تلاشگران_فراهان #روابط عمومی _انجمن تلاشگران_فراهان