تاریخچه آب شرب قره چای سد آب کمر و هفتیان به قلم بهمن اخوان

کم آبی واقعیتی تاریخی اجتماعی در ایران است کم آبی بحران نیست که در دوران معاصر به وجود آمده باشد بلکه مسئله ای است که در طول تاریخ جزء لاینفک این سرزمین بوده است بدون درک کامل جنبه های مختلف این مسئله سازگاری با آن نشدنی است فلسفه ای نو برای درک این پدیده مهم […]

پای حرف دل مردم شهر تلخاب فراهان

به نقل از انجمن تلاشگران فراهانشهر تلخاب با مشکل قطعی آب روبروست متن ارسالی شهروندانحرف دل همه مردم شهر تلخاب👇👇 🛑 چندین ماه که نه چندین سال است تلخاب با مشکل آب مواجه است و علی رغم تلاش فراوان مردم و مسئولین شهری هنوز که هنوز است این مشکل پا برجاست. نمیدانیم این موضوع چگونه […]